थेट प्रक्षेपण

मराठी विज्ञान परिषद आयोजित
राज्यस्तरीय विज्ञान एकांकिका स्पर्धा २०२१ – अंतिम फेरी

दि. २९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी सकाळी १०.३० वा.