पारितोषिक

वैद्यकीय पुस्तक पारितोषिक

कोणासाठी? : प्रौढांसाठी

१) रा.वि. साठे वैद्यकीय पुस्तक पारितोषिक   २) डॉ. टि. एच. तुळपुळे वैद्यकीय पुस्तक पारितोषिक   ३) डॉ. चंद्रकांत वागळे वैद्यकीय पुस्तक पारितोषिक

वैद्यक विषयावरील मराठी पुस्तकाच्या लेखनाला दर तीन वर्षांतून एकदा खालील प्रमाणे तीन पारितोषिके देण्यात येतात. ही तीन पारितोषिके तीन वेगवेगळ्या वैद्यकीय पुस्तकांना देण्यात येतात.

पुरस्काराचे स्वरूप : रू. ७,५००/- आणि सन्मानपत्र

व्ही. डी. चौगुले पारितोषिक

कोणासाठी? : विद्यार्थ्यांसाठी

ही पारितोषिक

वैद्यकीय पुस्तक पारितोषिक

कोणासाठी? : प्रौढांसाठी

१) रा.वि. साठे वैद्यकीय पुस्तक पारितोषिक   २) डॉ. टि. एच. तुळपुळे वैद्यकीय पुस्तक पारितोषिक   ३) डॉ. चंद्रकांत वागळे वैद्यकीय पुस्तक पारितोषिक

वैद्यक विषयावरील मराठी पुस्तकाच्या लेखनाला दर तीन वर्षांतून एकदा खालील प्रमाणे तीन पारितोषिके देण्यात येतात. ही तीन पारितोषिके तीन वेगवेगळ्या वैद्यकीय पुस्तकांना देण्यात येतात.

पुरस्काराचे स्वरूप : रू. ७,५००/- आणि सन्मानपत्र

व्ही. डी. चौगुले पारितोषिक

कोणासाठी? : विद्यार्थ्यांसाठी

ही पारितोषिक