पत्रव्यवहाराचा पत्ताः मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन,  वि.ना.पुरव मार्ग, सायनचुनाभट्टी, मुंबई४०० ०२२
दूरध्वनीः (022) 24057268 / 48263750 / 48260094
भ्रमणध्वनी: 9969100961 (१०:३० ते ५:३०)
इमेल पत्ताः office@mavipa.org
कार्यालयाची वेळः सकाळी १०.३० ते संध्या. ०५.३० (साप्ताहिक रजामंगळवार)