परिषदेच्या माजी अध्यक्षांची नावे

डॉ. रा.वि.साठे (१९६६-१९७६)
श्री. म.ना.गोगटे (१९७६-१९८२)
प्रा. भा.मा.उदगावकर (१९८२-१९९१)
प्रा. जयंत नारळीकर (१९९१-१९९४)
डॉ. वसंत गोवारीकर (१९९४-२०००)
श्री. प्रभाकर देवधर (२०००-२०१४)


उद्देश | व्यवस्थापन | माजी अध्यक्ष | अधिवेशनांचे अध्यक्ष | सन्मान्य सभासद | मिळालेले पुरस्कार | परिषदेची घटना आणि नियम  | वर्ष २०२१-२२ चा वार्षिक अहवाल