राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध कायद्यांतर्गत झालेली नोंदणी :

  • सोसायटी रजिस्ट्रेशन ॲक्ट: १८६० नुसार क्र.: BOM 81/66/GBBSD (दिनांक 12-8-1966)
  • बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट: १९५० नुसार क्र.: F-1429/BOM (दिनांक 6-9-1966)
  • परकीय चलनातील देणग्यांसाठीः FCRA प्रमाणपत्र क्रमांकः 084020008 (दिनांक 14/05/2012)
  • आयकर सवलत कलम ८०जी प्रमाणपत्र क्रमांकः AAATM0981CF20213 (Date: 24/09/2021)
  • सीएसआर देणग्यांसाठीः CSR प्रमाणपत्र क्रमांकः CSR00021972 (दिनांक 07/02/2022)
  • PAN: AAATM0981C

परिषदेला दिल्या जाणार्‍या देणग्या या कलम ८०-जी नुसार आयकर सवलतीस पात्र आहेत.