१) नागपूर, २) वरोरा, ३) वणी, ४) अमरावती, ५) गडचिरोली, ६) अहेरी, ७) नवरगाव, ८) वाशिम, ९) अकोला, १०) मुर्तिजापूर, ११) बुलढाणा, १२) पुसद, १३) भंडारा, १४) वडसा, १५) आर्वी, १६) आरमोरी, १७) मानोरा, १८) गोंदिया