१) लोणावळा

२) तळेगाव

३) पुणे

४) अहमदनगर

५) श्रीरामपूर

६) संगमनेर

७) राजारामनगर

८) सांगली

९) कोल्हापूर

१०) गडहिंग्लज

११) आजरा

१२) चंदगड

१३) बिद्री

४) बार्शी

१५) सोलापूर

१६) सांगोला

१७) फलटण