शहरी शेती

शहरी शेती – दिनांक २ जुलै २०२३ (सकाळी १० ते दुपारी ०१.३०)

इमारतीच्या गच्चीवर, बाल्कनीत वा इमारतीच्या परिसरात इतर ठिकाणी, प्रत्यक्षात आणता येणाऱ्या, भाजीपाला फळे-फुले लागवडीच्या तंत्राची प्रात्यक्षिकासह ओळख.

या कार्यक्रमाचे शुल्क रु. ३००/- इतके आहे.

  • कार्यक्रमाचे ठिकाण : मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, वि. ना. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी , मुंबई ४०००२२
  • संपर्कासाठी पत्ता आणि दूरध्वनी क्र. :
    मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, चुनाभट्टी, मुंबई ४०००२२
     ०२२ २४०५७२६८, ०२२ २४०५७२६